Teşvik ve Muafiyetler

Organize Sanayi Bölgelerine Tanınan Haklar

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVİK FONU ESASLARI HAKKINDAKİ KARAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1– Bu Karar’la; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak, bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, istihdam yaratmak, katma değeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri kullanmak ve uluslar arası rekabet gücünü sağlamak için yatırımların uluslar arası yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek şekilde teşviki, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu karar kapsamında, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), teknopark, çevre korumaya yönelik, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknolojik yatırımlar ile Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) teşvikini, yönlendirilmesini ve desteklenmesini teminen, Yatırımları Teşvik Fonu ( Kısaca Fon olarak anılacaktır ) kurulmuştur.

1. BÖLÜM YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
Destek Unsurları
Madde 2- Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır.

Gümrük vergisi istisnası,
Yatırım indirimi,
Makine ve teçhizat alımında Katma Değer Vergisi desteği,
Vergi, resim ve harç istisnası,
Enerji desteği,
Arsa tahsisi,
Fon’dan kredi tahsisi,
Yukarıda sayıları destek unsurlarının ne şekilde uygulanacağı Hazine Müsteşarlığı’nca (Müsteşarlık olarak anılacaktır) belirlenir.

Destek Unsurlarında Bölgesel Ayrım
Madde 3– Destek unsurlarının uygulanması açısından,

a) Gelişmiş Yöreler: İstanbul ve Kocaeli il sınırları ile Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye sınırları dahili,

b) Normal Yöreler: Gelişmiş Yöreler ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler dışında kalan iller,

c) Kalkınmada Öncelikli Yöreler: Bakanlar Kurulu Kararı ile Kalkınmada Öncelikli Yöre olarak belirlenen iller,

Olarak tespit edilmiştir.

Avrupa Birliği normları çerçevesinde bölgesel ve özel kurallara tabi sektörel ayırımın tespiti çalışmaları neticesine göre bu Kararı ilgili hükümlerindeki değişiklikler Müsteşarlıkça yerine getirilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi

Madde 4– Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Müsteşarlıkça belirlenecek yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur. Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, kalkınmada öncelikli yörelerde 25 milyar Türk Lirası, diğer yörelerde ise 50milyar Türk Lirası olması gerekmektedir.

Teşvik belgesine ilişkin müracaatta, T.C. Merkez Bankası nezdindeki Fon’a irad kaydedilmek üzere Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda 50 milyon Türk Lirası, Gelişmiş ve Normal Yörelerde ise 100 milyon Türk Lirası yatırılması zorunludur. Kalkınmada Öncelikli Yöreler dışındaki yörelerde 5 Trilyon Türk Lirası üzerindeki yatırımlarda bu tutar 300 Milyon Türk Lirası olarak uygulanır. Projenin teşvik belgesine bağlanamaması halinde yatırımcıya bu meblağ iade edilir.

Yatırım teşvik belgesinin yatırımcı tarafından kayıp, zayi v.b. nedenlerle yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, ilgili belgelerde yazılı toplam değerin %0.2’si oranındaki meblağ, Fon’a yatırılır. Bu meblağ, her bir belge itibariyle 50 milyon Türk Lirasını geçemez.

Bu maddede belirtilen değerler, Maliye Bakanlığınca her yıl başında önceki yıla ait olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında Müsteşarlıkça artırılabilir.

Müsteşarlıkça, makro ekonomik politikalar yanında, arz-talep dengesi ve sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen projeler bu Karar ve bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğlerde belirtilen ilke ve ölçütler içinde kalkınmak koşulu ile teşvik belgesine bağlanabilir.

Bu maddede yer alan değerler KOBİ yatırımlarında uygulanmaz.

Yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aylık olarak Resmi Gazetede yayımlanır.

Destek Unsurlarından Yararlanma
Madde 5- Yatırım teşvik belgesi kapsamında, Gelişmiş Yörelerde aşağıda belirtilen sektörlerdeki yatırımlar ile bu yörelerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirtilen Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırımlar, Normal Yöreler ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki yatırımlar ve KOBİ kapsamına giren işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar, 2. Maddede yer alan destek unsurlarından yararlanılabilir.

Gelişmiş Yörelerde destek unsurlarından yararlanabilecek yatırımlar şunlardır.

 • Elektrik enerjisi üretimi yatırımları (otoprodüktör yatırımları dahil)
 • Altyapı yatırımları,
 • Yap-işlet ve/veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak yatırımlar,
 • AR-GE, tasarım, yeni ürün ve model geliştirmeye yönelik yatırımlar,
 • Çevre Korumaya yönelik yatırımlar,
 • Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknoloji yatırımları,
 • Elektronik sanayi yatırımları,
 • Gemi ve yat inşa yatırımları,
 • Tersane yatırımları (gemi inşa ve onarımını sağlayan tesisler)
 • Teknopark, bilişim teknolojisi, eğitim sağlık ve turizm yatırımları dahil olmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hizmet yatırımları,
 • Mevcut yatırımın Kalkınmada Öncelikli Yöreler ile yurt dışına nakli sonucunda aynı mahalde gerçekleştirilmesi kaydı ile, Müsteşarlıkça uygun görülecek yatırımlar
 • Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, entegrasyon ve tamamlama yatırımları,
 • Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam arıtıcı özelliklerinden bir veya birden fazlası içeren sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerindeki komple yeni yatırımların Müsteşarlıkça uygun görülecek yatırımlar.

Gümrük Vergisi İstisnası
Madde 6- Yatırım Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisnadır.

Ancak,

Binek araçları, otobüs (çift katlı otobüs dahil) çekici (Euro I ve/veya Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat(motorbot dahil), kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santrali, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri ile porselenden ve seramikten malul sofra ve mutfak eşyasının yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki ithalat rejimi kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

Yatırım İndirimi
Madde 7– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun ek 3. Maddesi hükmü uyarınca yatırım indirimi uygulaması açısından, yatırım teşvik belgesi kapsamında Gelişmiş Yöreler ve Normal Yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlar (Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleşecek yatırımlar ile KOBİ’lerce yapılacak yatırımlar dahil) özel önlem Taşıyan Sektör yatırımıdır.

Yatırım indirimi, Normal Yöreler ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler ile 5. Maddede belirtilen Gelişmiş Yörelerde yapılacak yatırımlara %100 oranında uygulanır.

Yatırım indiriminin artırılması halinde, Kalkınmada Öncelikli Yöreler için, azami oran uygulanır.

Katma Değer Vergisi Desteği
Madde 8- Yatırım Teşvik belgesi kapsamında satın alınan ve yurt içinde imal edilmiş bulunan makine ve teçhizata ilişkin Katma Değer Vergisi oranında Fondan ödeme yapılır. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ise bu oran Katma Değer Vergisine 10 puan ilave edilerek uygulanır.

Kullanılmış Makine-Teçhizat ve Tesis İthali
Madde 9– Müsteşarlıkça yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ile komple tesis ithaline (karayolu nakil vasıtaları hariç) doğrudan izin verilebilir.

Yatırımların Takibi, Kontrolü ve Müeyyide Uygulanması
Madde 10– Yatırım teşvik belgelerinin işbu mevzuata uygun olarak kullanılması esastır. Müsteşarlık, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların mevzuata uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlemeye, gerekli göreceği tedbirleri almaya, ilgili kuruluşlardan bilgi istemeye ve aykırılıkların tespiti halinde yatırım teşvik belgesini iptal etmeye yetkilidir. Bu hüküm diğer mali mevzuata aykırı davranan firmaların ilgili kurum ve kuruluşlarca Müsteşarlığa bildirilmesi halinde de uygulanır.

Bu Karar ve Karara ilişkin olarak yürürlüğe konulacak tebliğlerde belirlenen hükümlere aykırı davranan, yatırım teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren yatırımcıların, yatırım teşvik belgeleri iptal edilerek yararlandıkları destek unsurları, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Devir, Temlik, Satış ve İhraç
Madde 11– Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın tümüyle devir, temlik veya satışı halinde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde teşvik edilip edilmediğine bakılmaksızın müsteşarlıkça yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenerek devir, temlik veya satışına müsaade edilir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen veya yurt içinden temin edilen makine ve teçhizatın, yatırım teşvik belgesine sahip diğer yatırımcılara devir, temlik ve satışı serbest olup, işlemi müteakip 2 ay içinde Müsteşarlığa bildirmesi zorunludur.

İthal edilen makine ve teçhizatın 5 yıl, yurt içinden sağlanan makine ve teçhizatın ise 2 yılını doldurması ve yatırımın tamamlama vizesinin yapılması kaydı ile; devir, temlik ve satışı serbesttir. Tamamlama vizesi yapılmış yatırımın, yatırım teşvik belgesinde öngörülen amacı dışında kullanılması Müsteşarlığın iznine tabidir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın doğrudan gümrük idarelerine başvurmak suretiyle ihracatı serbest olup, ihracatı müteakkip iki ay içinde ilgili gümrük idaresi tarafından durumun Müsteşarlığa bildirilmesi gerekmektedir. Makine teçhizatın ihracı halinde yararlanılan destek unsurları geri alınmaz ve yatırım indirimi makine ve teçhizat bedelinin geri kalan bölümüne uygulanmaz.

Devir temlik satışı veya ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında fondan tahsis edilen kredi borcu mevcut ise, borcun vadesine bakılmaksızın tümünün Fona geri gönderilmesi zorunludur.

2. BÖLÜM YATIRIM TEŞVİK FONU
Fonun Gelirleri
Madde 12– Fonun gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gelirlerinin tamamı,
Tütün Fonu gelirlerinin %25’i
Gerektiğinde Destekleme veya Fiyat İstikrar Fonu ve diğer fonlardan yapılacak aktarmalar
Fondan tahsis edilen kredilerin anapara, taksit veya faiz geri ödemeleri
Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili teşvik mevzuatına aykırı davranılması nedeniyle yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar ve fon kaynaklı kredinin öngörülen şekilde kullanılmaması sonucu geri alınan anapara ve cezai faizleri
İhracatı teşvik mevzuatına aykırı davranılması sonucu irad kaydedilen teminatlar
Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili teşvik mevzuatı ve ihracatı teşvik mevzuatı dahilinde gereken teminat ve tahsilatlar
Fondan Yapılacak Ödemeler
Madde 13-

A) Fondan Kredi Tahsisi

Fondan sadece, yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili teşvik mevzuatı çerçevesinde araştırma -geliştirme (Ar-Ge), teknopark, çevre korumaya yönelik, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknolojik yatırımlar ile KOBİ yatırımlarının teşviki, desteklenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla Müsteşarlıkça belirlenecek limitler dahilinde kredi tahsisi yapılabilir.

Fondan tahsis edilecek kredilerin miktarı, vadesi, faiz oranları ile diğer usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

B) Fondan Yapılacak Diğer Ödemeler Fondan ancak aşağıda belirtilen ödemeler yapılabilir.

1– Fon ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili olarak açılacak davalar ve yapılacak icra takiplerine ilişkin harç ve masraflar, görülmekte olan davalar sırasında görevli bankalarca yapılması gerekli masraflar, Fon aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak geri verilmesi gerekli tutarlar ile mahkeme ve icra masrafları gibi giderler.

2– Maddi hata ve matrah değişikliği v.b. nedenlerle idari ve adli makamlarca Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna fazladan yatırıldığı tespit edilen tutarlardan T.C. Merkez Bankası’nca iade edilecekler

3– Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili olarak teşvik mevzuatınca öngörülen ödemeler

4– 12/5/1988 Tarihli ve 88/12944 sayılı Karar ve bu Karara ilişkin tebliğlere göre ilgili mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeler

5– Fonun gelirlerinin %1’ini geçmemek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışında araştırma, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sektörleri tanımak ve gelişimlerini izlemek, yatırımların değerlendirilmesi ve takibini yapmak için usul ve esasları Müsteşarlıkça belirlenerek gerçekleştirilecek harcamalar Belirtilen ödemelerin yapılabilmesi için ilgililer, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu taahhütlerinden olan yatırım kredileri ve ihtisas kredilerine yapılması gereken faiz farkı veya destekleme primi ödemelerine ilişkin talepler ile, maddi hata, yetkili mercilerce kabul edilen matrah değişikliği v.b. nedenlerle idari ve adli makamlarca Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna fazladan yatırıldığı tespit edilen Fon kesintilerinin iadesi konusunda T.C. Merkez Bankasına, diğer konularda ise Müsteşarlığa müracaat ederler.

C) Ödeme Prosedürü

Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili mevzuat çerçevesinde aracı bankalar ile kurum ve kuruluşlara yapılacak aktarmalar, taleplerin Müsteşarlık kayıtlarına intikal tarihi sırasına göre gerçekleştirilir.

Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili teşvik mevzuatı dışında hiçbir mevzuatla Fona yükümlülük getirilemez.

Fon’a Tahsilat
Madde 14– Fondan ödenen tutarın geri alınması ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlgili Karar ve tebliğlere aykırılık sonucu geri alınması gereken destekleme primleri ile besicilik işletme kredileri Türkiye Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankasınca,

b) Yatırım kredilerine ilişkin faiz farkı iadesi tutarları, gerçek dışı ihracatla ilgili işlemlerde T.C. Merkez Bankasına intikal ettirilen raporların incelenmesi sonucunda tespit edilecek faiz farkı iadesi destekleme primi tutarları, bu tutarlara tahakkuk ettirilecek cezai faizi ile birlikte tahsili için gerekli işlemler, Fon kaynaklı kredilere ilişkin olarak bankalarca düzenlenen global itfa planlarına göre kontrolü neticesinde süresinde ödenmeyen ana para taksit faizlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsiline ilişkin işlemler T.C. Merkez Bankasınca,

c) KOBİ yatırımlarına ilişkin olarak tahsis edilen kredilerin vadelerinde ana para taksit ve faiz ödemeleri T.Halk Bankasınca,

d) Bunların dışında tahsili gereken alacaklar ise T.C. Merkez Bankasınca aktarma yapılan ilgili aracı bankalar veya kurumlarca,

Tahsil edilerek Fona yatırılır.

Aracı Bankalar ve Yatırımcıların Sorumluluğu
Madde 15-

a) Fon kaynaklı kredi uygulamasını yürütmekle görevlendirilmiş bankalar tarafından yapılacak inceleme sonucunda kullandırılması öngörülen kredi tutarı kadar meblağ yatırımcılara ödenmek üzere Fon gelirleri de dikkate alınarak Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden aracı bankalara aktarılabilir.

b) Aracı bankalara aktarılan kredinin en geç 5 iş günü içinde ilgili yatırımcıya kullandırılması zorunludur. Kredinin 5 iş günü içinde kullandırılamaması halinde, kullandırılamayan kredi tutarı en geç müteakip 5 iş günü içinde Fon hesabına iade edilir. Aksi takdirde kredinin banka hesaplarına geçtiği tarih ile fon hesabına iade edildiği tarih arasında geçen süre için ilgili bankanın kısa vadeli kredilere genel olarak uygulanacağını ilan ettiği kredi faiz oranı üzerinden faiz alınır.

c) Krediye aracılık eden bankalar, kredilerin amacına uygun olarak kullanılmasından ve kredilere ait anapara taksit ve faizlerinin zamanında Fona yatırılmasından sorumludurlar. Aracı bankalar, anapara taksit ve faizlerini yatırımcılardan tahsil edip edilmediğine bakılmaksızın düzenleyip, T.C. Merkez Bankasına tevdi ettikleri global itfa planına göre 5 iş günü içerisinde Fona yatırmak zorundadırlar. Aracı bankalarca süresinde Fona yatırılmayan tutarlara, Fona yatırıldıkları tarihe kadar, bu bankaların kısa vadeli kredilere genel olarak uygulanacağını ilan ettiği faiz oranı üzerinden cezai faiz tahakkuk ettirilir.

d) Yatırımın gerçekleşmemesi veya yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde Fondan kullandırılan krediye uygulanan faiz oranı, ilgili bankanın kısa vadeli kredilere uygulayacağını ilan ettiği faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte anapara tutarının 5 işgünü içinde Fona yatırılması zorunludur.

e) Aracı bankalar yapacakları aracılık işlemlerinden dolayı krediye tahakkuk eden faizin azami 4 puana kadar olan kısmını komisyon alabilirler. Bunun dışında ücret, komisyon vb. isimler altında başkaca hiçbir karşılık talep edemezler.

f) Anapara taksit ve tahakkuk eden faizlerin ve bunlara bu Karar esaslarına göre tahakkuk ettirilecek cezai faizlerin süresinde Fona yatırılmaması halinde bu tutarların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

g) Aracı bankaların mükellefiyetlerini bu Karar hükümleri çerçevesinde yerine getirmemeleri halinde, Müsteşarlıkça T.C. Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak suretiyle tahsili cihetine gidilir.

Tahsil Usulü
Madde 16– Bu Karar ve daha önceki Kararlar uyarınca süresinde tahsili edilmeyen alacaklara 6183 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir.

Fonun Yönetimi ve Denetimi
Madde 17– Fondan kredi tahsisi ve ödemelerle ilgili işlemlere aracılık edecek bankalar ve diğer kuruluşların tespiti, kredilerin ve ödemelerin (vadesi ve faiz oranları dahil) işleyişine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir.

Aracı banlar ile kurum ve kuruluşlara yapılacak aktarmalar Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı onayı ile gerçekleştirilir. Fonun yönetimi Müsteşarlıkça, denetimi ise Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca sağlanır.

III. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER
Yetki ve Uygulama Esasları
Madde 18- Müsteşarlık, bu Karar kapsamında belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde uygulamaya yönelik bazı işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir.

Müsteşarlık, bu Kararın tatbikini teminen; Kararın kapsamı, işleyişi, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek görevlere ilişkin usul ve esasları tebliğler ile belirlemeye, lüzumlu göreceği tedbirleri almaya, kararda öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir ve haklı sebeplerin varlığı halinde yatırım teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı belge veren yatırımcıların müteakip işlemlerini sınırlamaya ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile bankalardan bilgi istemeye yetkilidir.

Karar Uygulaması
Madde 19- Yatırım teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanması zorunludur.

Daha önceki karar hükümlerine göre düzenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar, istinad ettiği Karar hükümlerine tabidir.

Ancak talep edilmesi halinde bu Kararla lehe gelen hükümler 26/12/1994 tarihi ve 94/6411 sayılı Karar ve bu Kararda değişiklik yapan Kararlar hükümlerine göre düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgelerine tatbik edilebilir.

Bu karar ve daha önceki Kararlarda yer alan destek unsurlarının uygulanmasında ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

Madde 20- 26/12/1994 Tarihli ve 94/6411 sayılı, 8/3/1995 tarihli ve 95/6569 sayılı, 19/9/1996 tarihli ve 96/8639 sayıl, 31/7/1997 tarihli ve 97/9688 sayılı Kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

26/12/1994 Tarihli ve 94/6411 sayılı Karar çerçevesinde oluşturulan Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonunun bakiyesi ile her türlü alacak ve yükümlülüğü, işbu Kararla oluşturulan Yatırım Teşvik Fonuna aktarılır ve mevzuatı gereği ödenmesi gereken tutarların Fondan ödenmesine devam olunur.

Geçici Madde 1– Doğu ve Güneydoğudaki yarım kalmış veya işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş yatırımların finansmanını öngören yürürlükteki Karar hükümleri uyarınca Fondan kredi tahsisine devam edilir.

Geçici Madde 2– Yatırım teşvik belgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların, belgenin istinad ettiği karar hükümlerine bağlı kalınmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılarak tamamlama vizesi işlemleri yapılır.

Yatırım termin süresi sona ermiş olup, süre uzatımı talebinde bulunmamış yatırım teşvik belgeleri ile alakalı olarak bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Müsteşarlığa tamamlama vizesi için müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, söz konusu yatırım teşvik belgeleri iptal edilerek yararlanılmış bulunan destek unsurları 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Geçici Madde 3– Fon kaynaklı kredi Kaynak ve Kullanımını Destekleme Fonu kaynaklı kredi ihtiva eden yatırım teşvik belgelerine istinaden 30.06.1998 tarihine kadar yapılacak harcamalara ilişkin olarak Fondan kredi tahsisine devam olunur. Bu tarihten sonra yapılacak harcamalara ilişkin ise Fon kaynaklı kredi ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kaynaklı kredi tahsis edilmez.

Fon kaynaklı kredi ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kaynaklı kredi ihtiva eden yatırım teşvik belgelerinin 30.06.1999 tarihinden sonra süre uzatımları yapılmaz. Bu süre sonundan itibaren 6 ay içinde tamamlama vizesi işlemleri için Müsteşarlığa başvurulmadığı takdirde yatırım teşvik belgeleri iptal edilerek yararlanılan destek unsurları 6183 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva eden yatırım teşvik belgelerine istinaden 31.12.1996 tarihine kadar yapılan harcamalara ilişkin olarak Fondan prim tahsisine devam olunur. Bu tarihten sonra yapılacak harcamalara ilişkin ise prim tahsis edilmez. Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva eden yatırım teşvik belgelerinin 30.06.1998 tarihinden sonra süre uzatımları yapılmaz. Bu süre sonundan itibaren bu tür yatırımın teşvik belgelerinin fiziki gerçekleşme durumuna bakılmaksızın tamamlama vizeleri yapılır.

Geçici Madde 4– 26.12.1994 Tarih ve 94/6411 sayılı Karardan önceki Kararlar hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım Teşvik Belgesi konusu turizm yatırımlarına (konaklama tesisleri)

eskale edilmiş değerler dikkate alınmak suretiyle bu Kararın yayımını izleyen bir yıl içinde yatırımın fiziki gerçekleşmesinin (arsa dahil) en az %70 seviyesine ulaştığının aracı banka Türkiye Emlak Bankasınca belirlenerek rapora bağlanması,
daha önceki Yarım Kalmış Turizm Yatırımlarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde Fon kaynaklı krediden yararlanılmamış olması (daha önce kısmen yararlanılmış olması halinde bu Karar hükümlerine göre tahsis edilecek kredi ile daha önce kısmen tahsis edilen kredi arasındaki fark dikkate alınmak suretiyle),
yatırımın komple yeni yatırım niteliğinde bulunması,
bu Kararın yayımı tarihinden sonra yapılacak kapasite artışlarının dikkate alınmaması, kaydıyla bu Kararın yayımını izleyen bir yıl içinde Müsteşarlığa müracaatta bulunulması halinde, yatırımın kalan kısmının finansmanını teminen en fazla %70’ine kadar Fondan bir defaya mahsus olmak üzere, %50 faizli 2 yıl ödemesiz ve 5 yıl vadeli kredi tahsis edilebilir.
Bu şekilde finansmanı sağlayan yatırımların, kredinin tahsis tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanması ve buna ilişkin olarak da yatırım tamamlama vizesi için Müsteşarlığa başvurulması gerekir. Aksi halde sağlanan teşvik unsurları müeyyideli olarak geri alınır.

Madde 21– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 22– Bu Kararı Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

keyboard_arrow_up