İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınma amacı nedir?

Ruhsat verilmesinin amacı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, iş yeri faaliyetleri sırasında hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar verebilecek olan unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırma amacını taşır. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, yetkililer tarafından denetim altında olan iş yerlerinin, birçok tehlikeye karşı güvenlik önlemi almak sureti ile, koşullara uygun şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir. İşletmeler iş güvenliği ortamı sağlamak; hava, su ve toprağın kirlenmesine engel olmakla yükümlüdür.

İlgili kanun ve yönetmelik

Ruhsatlar, iş yerlerinin faaliyetine göre sıhhi ve gayrısıhhi müesseseler olarak verilir. Gayrisıhhi müesseseler, yönetmeliğe göre faaliyetleri doğrultusunda 1., 2. ve 3. sınıf olarak değerlendirilerek ruhsatlandırılır. Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

13.07.2005 tarihli ve 25878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85/h maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bulunan iş yerleri için İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsat işlemleri Organize Sanayi Bölgeleri’ne bırakılmıştır. Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği hükümlerince GSM ruhsatlarını vermekte ve denetimlerini yapmaktadır.

Ruhsatlar için gerekli evraklar nelerdir ve nasıl alınır?

Yetkili Müdür Sözleşmesi

İşletmenin faaliyetine göre yönetim kurulu tarafından tayin edilen sorumlu müdür ile yapılan sözleşmedir (1. sınıf GSM’lerde zorunlu olmakla birlikte yetkili müdürün mühendis olması şarttır)

Olumlu İtfaiye Raporu

Fabrika ve atölyelerde çıkabilecek yangın ihtimaline karşın önceden alınması gerekli tedbirlerin yeterliliği hakkında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen rapor.

İSKİ görüşü

Her firma İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İSKİ’ye müracaat ederek, ruhsat için görüş alacaktır. İSKİ tarafından gerekli görülürse DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) alınacaktır.

ÇED raporu

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü” tarafından verilir. İl Müdürlüğü’ne başvuru yapan firmaların, gerek görüldüğü takdirde proje tanıtım dosyası hazırlayarak yürüttükleri işlemler sonrasında “ÇED kapsam dışı” veya “ÇED gerekli değildir” ibaresi ile aldığı rapordur.

Çevre izni

Çevrenin korunması amacıyla, ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgedir. Çevre izni, çevrenin korunması ile ilgili mevzuatlar kapsamında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü” tarafından verilen; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü” tarafından verilir.

Makine yerleşim projesi

Varsa buhar kazanı, kompresör, vinç, ısıtma, soğutma, elektrik tesisatı, motor listesi ve güç tablosu, 1/50 ölçekli çizilecek odaya kayıtlı SMMH belgesi olan Makina veya Elektrik Mühendisi tarafından imza edilecek olan proje 2 nüsha olacaktır.

Muayene raporu

Periyodik muayeneye tabii olan cihazların (kompresör, vinç, lift, asansör, buhar kazanı vb.)TMMOB’ye kayıtlı makina mühendisi veya TÜRKAK’ tan akredite olmuş özel firmalar tarafından muayenesinin yapıldığına dair rapordur.

Bu evrakların yanı sıra;

  • Başvuru beyan formu,
  • Kira kontratı,
  • Kooperatiflerde faaliyet gösteren işletmelerden faaliyetinin uygun olduğuna dair kooperatif yönetimi onaylı yazı,
  • Tapu senedi fotokopisi,
  • Vergi levhası fotokopisi,
  • Ticari sicil gazetesi-imza sirküleri,
  • Yetkili kişiye ait nüfus cüzdan sureti ve yerleşim yeri belgesi veya ikametgah senedi istenmektedir.

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi dahilinde faaliyet gösteren ve faaliyeti OSB Kanunu ve Yönetmeliği’ne uygun olan yapı kullanma izin belgesine sahip tüm iş yerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu vardır. Ruhsatsız çalışan veya ruhsatını almayan iş yerleri hakkında kapatmaya kadar süregelen hukuksal işlemler uygulanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Mevzuatı doğrultusunda çalışma izni / lisans verilen firmalara ve detaylara ulaşmak için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050810-4.htm

keyboard_arrow_up