Elektrik Yönetmeliği

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine Yönelik Yönetmelik
Son Hali (14 Mart 2014)

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine Yönelik Yönetmelikler için buraya tıklayabilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanan OSB’lerin; OSB dağıtım ve/veya üretim lisansı alarak elektrik piyasasında faaliyette bulunmak istemeleri halinde, onaylı sınırları içerisinde katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin uygulanacak olan usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB’lerin, OSB dağıtım ve/veya üretim lisansı alarak elektrik piyasasında faaliyette bulunmak istemeleri halinde, Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ve tedarik ettiği elektrik enerjisinin katılımcılarının kullanımına sunulması, OSB’lere lisans verilmesi ve dağıtım bedelleri ile diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi ve yürütülecek diğer faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlantı gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarını,

b) Bağlantı varlıkları: Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin, iletim, dağıtım veya OSB dağıtım sistemine bağlantı yapması durumunda, sadece o bağlantıya münhasır olmak üzere tesis edilmesi zorunlu olan iletken veya kablo, klemens, izolatör ve gerekli olması halinde travers gibi varlıkları,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

d) Dağıtım bedeli: OSB içerisinde dağıtım faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan OSB dağıtım sistem kullanım bedeli ile diğer hizmet bedellerinden oluşan bedelleri,

e) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

f) Diğer hizmetler: Elektrik enerjisi veya kapasitesi teminine yönelik olarak sayaç okuma, faturalama ve müşteri hizmetlerine ilişkin diğer faaliyetleri,

g) Elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi: OSB ile katılımcılar arasında bağlantı anlaşmasında belirtilen noktada elektrik enerjisi veya kapasitesi temini ile diğer hizmetlere ilişkin olarak yapılan faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmeyi,

ğ) Emreamade kapasite bedeli: OSB dağıtım sistemine bağlı olup kendi elektriğini üreten OSB katılımcılarından alınacak olan bedeli,

h) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

ı) Gelir farkı düzeltme bileşeni: İlgili uygulama yılına ait dağıtım bedeline esas olmak üzere, OSB için öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasındaki farkı düzeltmek için kullanılan bileşeni,

i) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi veya kapasitesinin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

j) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

k) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

l) Katılımcı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre faaliyet gösteren ve 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince verilen sanayi sicil belgesi dikkate alınarak sanayi katılımcısı ve sanayi harici katılımcı olmak üzere iki ayrı gruba ayrılan gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

n) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

o) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca verilen izni,

ö) Onaylı sınırlar: Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş sınırları,

p) OSB: Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanmış bulunan organize sanayi bölgelerini,

r) OSB bağlantı anlaşması: Katılımcıların OSB dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmayı,

s) OSB bağlantı bedeli: Gerçek veya tüzel kişilerin OSB dağıtım sistemine bağlantı yapmalarına ilişkin olarak yapılan masrafların karşılanmasını esas alan bedeli,

ş) OSB dağıtım lisansı: OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yaptıkları dağıtım faaliyeti ve bu faaliyet ile ilişkili diğer hizmetler için şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan aldığı lisansı,

t) OSB dağıtım sistemi: OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yer alan elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

u) OSB dağıtım sistem kullanım bedeli: OSB’nin dağıtım hizmeti sunabilmesi için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

ü) OSB dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile OSB tarafından teçhiz edilen ya da devralınan sayaçları,

v) OSB güvence bedeli: OSB ile katılımcıları arasında yapılan elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi kapsamında, katılımcının borcunu ödememesi ihtimaline karşılık, borcuna mahsup edilmek üzere OSB tarafından katılımcıdan talep edilen bedeli,

y) OSB kesme-bağlama bedeli: OSB onaylı sınırları içerisinde uygulanmak üzere Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen kesme-bağlamaya ilişkin bedeli,

z) OSB üretim lisansı: OSB’nin, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, onaylı sınırları içerisinde üretim faaliyeti göstermek için şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan aldığı lisansı,

aa) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen OSB’ye, üretim tesisi yatırımlarına başlaması için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen izni,

bb) Reaktif enerji: Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kVArh birimi ile ölçülen enerjiyi,

cc) Reaktif güç: Elektrik akımının gerilime göre 90 derece faz farklı bileşeni dikkate alınarak hesaplanan, iş görmeyen ve kVAr birimi ile ölçülen gücü,

çç) Tedarikçi: Elektrik enerjisi veya kapasitesi sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketi,

dd) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ee) Sanayi katılımcısı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre faaliyet gösteren ve Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcıyı,

ff) Sanayi harici katılımcı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre faaliyet gösteren ve Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip olmayan katılımcıyı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavram ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlisans ve Lisans İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB’lerden bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayanlar 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın, Kurumdan OSB üretim veya OSB dağıtım lisansı alarak onaylı sınırları içerisinde üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilir.

(2) OSB’ye verilecek lisanslar bir defada en çok kırk dokuz yıl için verilir. Lisanslar için geçerli olacak asgari süre on yıldır.

(3) Lisans sahibi OSB’nin onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik tesislerinin işletmesi OSB’ye aittir. OSB hizmet alımı yoluyla elektrik tesislerinin işletmesini diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. Ancak bu durum, OSB’nin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(4) OSB’ye uygulanacak lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri her yıl için Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum İnternet sayfasında duyurulur.

(5) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamındaki OSB’ler, söz konusu hüküm uyarınca ıslah şartlarını tamamlamadan ve onaylı sınırları içerisindeki mevcut dağıtım tesislerinin mülkiyetini edinmeden lisans başvurusunda bulunamazlar.

(6) Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içindeki dağıtım faaliyeti, bölgedeki dağıtım şirketi tarafından yürütülür. Bu durumdaki organize sanayi bölgeleri, katılımcılarından dağıtım bedeli talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine engel olamaz.

(7) Dağıtım lisansının Kurul tarafından sona erdirilmesi halinde, OSB’nin onaylı sınırları içerisindeki tesislerin işletme hakkı bölgedeki dağıtım şirketine eş zamanlı devredilir. Devre ilişkin usul ve esaslar devir ile ilgili Kurul kararında düzenlenir. Bu durumdaki OSB, yeniden dağıtım lisansı alarak dağıtım faaliyeti yürütene kadar, OSB’nin onaylı sınırları içerisindeki dağıtım faaliyeti bölgedeki dağıtım şirketi tarafından yürütülür.

(8) OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi veya kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla serbest tüketici sıfatıyla elektrik enerjisi temin edebilir.

OSB üretim önlisans ve lisans başvurusu

MADDE 6 – (1) OSB üretim lisansı kapsamında yürütülebilen üretim faaliyeti, OSB katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla onaylı sınırlar içerisinde üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisi veya kapasitesinin onaylı sınırları içerisinde satışını kapsar.

(2) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen OSB, Kuruma önlisans başvurusunda bulunmak zorundadır. OSB, önlisans almak için, Kurul tarafından belirlenen ve Kurum İnternet sayfasında yayımlanan “OSB Üretim Faaliyeti için Önlisans ve Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.

(3) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere önlisans başvurusunda bulunan OSB’nin başvurusu hakkında, OSB’nin sisteme bağlı olduğu noktaya göre TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketinin görüşü alınır.

(4) Önlisans kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren OSB, “OSB Üretim Faaliyeti için Önlisans ve Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma OSB üretim lisansı başvurusunda bulunur.

(5) Üretim faaliyeti gösteren OSB, lisansı kapsamındaki üretim tesislerini, Kurul onayı almak kaydıyla üretim faaliyeti göstermek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Üretim tesisini devralacak tüzel kişinin Kurumdan lisans alması zorunludur.

(6) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin sermaye artışı, ana sözleşme değişikliği ve ortaklık yapısına ilişkin hükümleri dışındaki üretim faaliyeti için önlisans ve lisans verilmesine ilişkin hükümleri, OSB tüzel kişiliğinin mahiyetine uygun olduğu ölçüde, üretim faaliyetinde bulunmak üzere önlisans ve lisans başvurusunda bulunan OSB’ye de uygulanır.

OSB dağıtım lisansı başvurusu

MADDE 7 – (1) OSB dağıtım lisansı kapsamında yürütülebilen dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisi veya kapasitesinin OSB katılımcılarının kullanımına sunulması ve bu faaliyetlere ilişkin diğer hizmetlerin yürütülmesini kapsar.

(2) Dağıtım faaliyetinde bulunmak isteyen OSB, Kuruma dağıtım lisansı başvurusunda bulunmak zorundadır. OSB, dağıtım lisansı almak için, Kurul tarafından belirlenen ve Kurum İnternet sayfasında yayımlanan “OSB Dağıtım Faaliyeti için Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.

(3) Lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin de başvuru esnasında Kuruma ibraz edilmesi zorunludur.

OSB dağıtım lisansı başvurularının inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Lisans başvurusu sırasında OSB’den istenen belgelerin gereğine uygun olarak ibraz edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

(2) Lisans başvurularında tespit edilen eksikliklerin onbeş iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. Bu çerçevede sunulan bilgi ve belgeler on iş günü içerisinde incelenir ve söz konusu süre içerisinde de eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir. Bu durumda daha önce sunulmuş olan lisans alma bedelinin yüzde birine ilişkin tutar iade edilmez.

(3) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibarıyla veya ikinci fıkra kapsamında eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş yaptığı tarih itibarıyla değerlendirmeye alınır. Lisans başvurusunun değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamına gelmez.

(4) Değerlendirmeye alınan lisans başvurusuna ilişkin bilgiler Kurum İnternet sayfasında duyurulur. Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından on iş günü içerisinde ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

(5) OSB’den, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için;

a) İhtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve OSB’yi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme, başvurunun değerlendirmeye alınmasını müteakip kırk beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

b) Başvuru sahibine OSB’ye yazılı olarak bildirimde bulunularak, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüğün yapılan tebliğden itibaren otuz gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde lisans başvurusunun reddedileceği bildirilir.

(6) Kurum tarafından yapılan değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Lisans verilen OSB’nin unvanı ve lisans süresi Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum İnternet sayfasında duyurulur.

(7) Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri başvuran OSB’ye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde bildirilir.

(8) Lisans, üzerinde belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibi OSB’nin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

Lisansların tadil edilmesi, yenilenmesi, sona ermesi ve iptali

MADDE 9 – (1) Lisans, OSB’nin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değişiklik hallerinde tadil edilebilir. Lisans sahibi tüzel kişinin adres ve unvan değişikliğine ilişkin lisans tadilleri ilgili ana hizmet birimi tarafından yapılır.

(2) OSB’nin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla, lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün, yukarıda belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş sayılan lisans tadil talebine ilişkin konuda, yeniden lisans tadil talebinde bulunulması halinde ise her defasında lisans tadil ücreti bir kat artırılarak uygulanır.

(3) Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.

(4) Lisans sahibi OSB’nin, lisans süresinin bitiminden önce ve öngörülen süreler içerisinde lisansını yenilemek üzere Kuruma başvurmaması halinde, Kurum ilgili OSB’nin onaylı sınırları içerisindeki katılımcıların haklarının korunması ve hizmetin aksamaması için gereken önlemleri alır.

(5) Lisans yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ile değerlendirme, lisans yenilemesi hakkındaki yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen kırk beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Lisans yenileme başvurusu hakkındaki Kurul kararı ilgili OSB’ye yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin otuz gün içerisinde ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü, yukarıda belirtilen süre içerisinde yerine getiren OSB’ye Kurul kararı ile yeni lisans verilir.

(6) Lisans yenilenmesi hakkındaki Kurul kararı, lisansın yürürlüğe girmesini müteakip Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum İnternet sayfasında duyurulur.

(7) Lisans, lisans sahibi OSB’nin talebi üzerine, lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla kırk dokuz yıl için yenilenebilir.

(8) OSB’nin sahibi olduğu lisansın sona ermesine ilişkin işlemler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre gerçekleştirilir. Lisans sona ermeden önce OSB, katılımcılarının aleyhine bir sonuç doğmaması için gerekli tedbirleri alır ve alınan tedbirleri Kuruma bildirir.

(9) OSB üretim ve dağıtım lisanslarının iptaline ilişkin hususlarda Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler

OSB üretim lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülükler

MADDE 10 – (1) OSB üretim lisansında aşağıdaki hükümler yer alır:

a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,

b) Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uymak,

c) Yıllık programlı bakım takvimini ilgili mevzuata uygun olarak TEİAŞ ve üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirmek ve günlük üretim programını vermek,

ç) Üretim tesisini; mücbir sebepler ile yıllık programlı bakım takvimi dışında, OSB katılımcılarına karşı üstlenilmiş bulunan yükümlülükleri yerine getirecek şekilde işler halde tutmak,

d) Mücbir sebepler dışında; önceden öngörülemeyen arızalar sonucu veya arızaya yol açacağı açık olan durumlarda, çok ivedi olarak TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketine bilgi verilmek suretiyle programsız bir bakım yaptığında, bu bakımın süresi itibarıyla piyasa işleyişini olumsuz yönde etkilediğinin saptanması ve devre dışı kalma hakkında öne sürülen gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde fiilin niteliğine göre Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanacağı,

e) Mücbir sebepler, yıllık programlı bakım takvimleri ve programsız bakımlar dışında, üretim faaliyetinin durdurulmasının talep edilmesi halinde, faaliyetin durdurulmasının talep edildiği tarihten en az yüz yirmi gün önce onay alabilmek üzere Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunmak,

f) Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde; sistem kararlılığı ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumlar ile mücbir sebepler durumlarında; Milli Yük Tevzi Merkezinin, sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen verdiği tüm talimatlara uymak,

g) Milli Yük Tevzi Merkezinin sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen verdiği talimatlara uyulması sonucu ortaya çıkan maliyetleri, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde karşılamak,

ğ) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında verilen talimatlara uygun hareket etmek ve bu çerçevede gerekli bilgi ve belgeleri EPİAŞ’a vermek,

h) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek,

ı) Elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı yapılan serbest tüketiciler hakkındaki gerekli tüm bilgi ve belgeleri EPİAŞ, TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketine vermek,

i) Üretim tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,

j) Sadece onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi veya kapasitesi satışında bulunmak,

k) Elektrik enerjisi veya kapasitesi alışverişi yapılabilmesi için ilgili mevzuatın gerektirdiği sayaçları tesis etmek,

l) Üretim faaliyeti ile ilgili yasal defter ve kayıtlarını, üstlenmiş olduğu diğer faaliyetlerden ayrı olarak tutmak, hesapları arasında çapraz sübvansiyon yapmamak,

m) Üretim faaliyeti kapsamında ihtiyaç fazlası üretilen elektrik enerjisinin onaylı sınırları dışındaki dağıtım veya iletim sistemine verilmesi halinde mahsuplaşma da dahil, herhangi bir bedel talebinde bulunmamak.

OSB dağıtım lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülükler

MADDE 11 – (1) OSB dağıtım lisansında aşağıdaki hükümler yer alır:

a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,

b) Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uymak,

c) Lisansında belirlenen onaylı sınırları içerisinde OSB dağıtım sistemi yatırım planını yapmak, yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım sistemini çevreyle uyumlu bir şekilde işletmek, bakım ve onarımını yapmak, sahip olduğu ve işletmekte olduğu tesislerde her türlü güvenlik tedbirlerini almak,

ç) Onaylı sınırlar içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi veya kapasitesi temin etmek,

d) Katılımcılarına, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve katılımcılarının OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,

e) Onaylı sınırlar içerisindeki katılımcıların sayaçlarını kurmak, okumak, bakım ve işletilmesi hizmetlerini yerine getirmek ve mevcut sayaçları Kanun çerçevesinde devralmak,

f) Elektrik üretim faaliyeti göstermek amacıyla lisans almak suretiyle kurulacak üretim tesislerinin OSB dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüşü gerekçeleri ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmak,

g) OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi veya kapasitesi tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılarına elektrik enerjisi ve kapasitesi temin etmek,

ğ) Katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağlamak,

h) Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, lisansı kapsamındaki OSB dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve dağıtım şirketi veya TEİAŞ’a bildirmek,

ı) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yan hizmetleri ekonomik ve güvenilir olarak sağlamak,

i) OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi veya kapasitesi temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak, puant taleplerini kaydetmek, sayaç kayıtlarını izlemek ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesindeki gerekli bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta EPİAŞ’a vermek,

j) Katılımcılarına standart sözleşme sunmak,

k) Serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcılarının tedarikçilerini değiştirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgileri sağlamak; serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcıları herhangi bir tedarikçiye yönlendirmemek; tüm katılımcılar serbest tüketici olana kadar, bölgesinde yer alan katılımcıların serbest tüketici olup olmadıklarını sorgulayabilmelerini sağlayacak mekanizmayı İnternet sitesinde güncel olarak bulundurmak; bu kapsamda aksine yazılı beyanı olmadığı sürece, yapılacak sorgulamalarda ilgili katılımcıların iletişim bilgilerine erişimi temin etmek,

l) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren on beş iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek,

m) Tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,

n) OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalamak,

o) OSB dağıtım sistemine erişilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya kısıntıları ile ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemek,

ö) Serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisini katılımcılarının kullanımına sunmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri yürütmek,

p) Dağıtım faaliyeti ile ilgili yasal defter ve kayıtlarını, üstlenmiş olduğu diğer faaliyetlerden ayrı olarak tutmak, hesapları arasında çapraz sübvansiyon yapmamak,

r) OSB üretim lisansına sahip olması halinde, üretim faaliyeti kapsamında üretilen elektrik enerjisinin OSB’nin ihtiyacını karşılayamaması halinde, eksik kalan miktarı ilgili mevzuat çerçevesinde temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Kapsamındaki Faaliyetler, Görev ve Sorumluluklar

Lisans kapsamındaki faaliyetler

MADDE 12 – (1) OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunabilir veya serbest tüketici vasfıyla elektrik enerjisi satın alabilir. OSB’nin üretim tesisi kurması durumunda, üretim tesisi ilgili mevzuat çerçevesinde iletim veya OSB dağıtım sistemine bağlanır.

(2) OSB, onaylı sınırları içerisinde, dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi, elektrik enerjisinin dağıtımının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütür.

(3) OSB, Kurumdan her bir faaliyet ve aynı faaliyetin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı lisans alır.

(4) Onaylı sınırları dışında elektrik piyasasında faaliyet gösterilmesi ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Lisans kapsamındaki görev ve sorumluluklar

MADDE 13 – (1) OSB, onaylı sınırları içerisinde katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmekten, dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını yapmaktan, elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcılarına sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almaktan, katılımcılarına eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlamaktan sorumludur. OSB’nin onaylı sınırları içerisindeki elektrik piyasasına ilişkin faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmesi esastır.

(2) OSB, sınırları içerisinde serbest tüketici olan katılımcıların, tedarikçilerinin hukuki gerekler nedeniyle ikili anlaşmaları kapsamında taahhüt ettikleri elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi sağlayamadığı durumlarda, bu katılımcılarına elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin etmekle yükümlüdür. Lisans sahibi OSB, bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mevcut tedarikçileri ve/veya diğer tedarikçiler ile serbest tüketici olan katılımcılarına garanti edilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin teminini içeren son kaynak anlaşmaları yapmak zorundadır.

(3) Son kaynak anlaşmalarının neden olduğu maliyetlerin, bu maliyetlerin doğmasına sebep olan katılımcılara yansıtılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

(4) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde dağıtım ve tedarik şirketlerince yerine getirilen yükümlülükler, onaylı sınırları içerisinde münhasır olmak üzere OSB tarafından yerine getirilir.

(5) OSB, ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerinin okunması ile tahakkuk ve tahsilatından sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

OSB’nin Sisteme Bağlantısı ve Sistem Kullanımı

OSB’nin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı

MADDE 14 – (1) OSB;

a) Mülkiyeti, işletme ve bakımı kendisine veya TEİAŞ’a ait transformatör ile iletim sistemine iletim gerilimi seviyesinden,

b) TEİAŞ’ın transformatör merkezlerinin (TM) şalt sahalarının orta gerilim barasına müstakil fiderle kendisine veya ilgili dağıtım şirketine ait hatlarla ya da,

c) Dağıtım Şirketine ait müstakil bir dağıtım merkezine (DM)

bağlanır.

(2) TEİAŞ, OSB’lerin iletim sistemine doğrudan veya transformatör merkezlerinin orta gerilim baralarına bağlantı ile ilgili taleplerinin karşılanmasında, OSB’leri dağıtım şirketi gibi değerlendirir.

(3) OSB, TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilmiş bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalar.

ALTINCI BÖLÜM

OSB’lerin Katılımcılarına Uygulayacağı Bedeller ile Bu Bedellerin

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller ile bu bedellerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15 – (1) OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller;

a) Elektrik enerjisi bedeli,

b) Dağıtım bedeli,

c) Emreamade kapasite bedeli,

ç) TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen, sistem kullanım ve sistem işletimi ile ilgili bedeller,

d) OSB bağlantı bedeli,

e) OSB güvence bedeli,

f) OSB kesme-bağlama bedelinden

oluşur.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde şeffaflık ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeme ilkeleri uyarınca OSB tarafından sunulan ve Kurul tarafından uygun bulunarak onaylanan bedeller Kurum ve OSB İnternet sayfasında ve/veya OSB ilan panosunda yayımlanır.

(3) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenecek faturalarda; elektrik enerjisi bedeli, ilgili katılımcı için TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenmesi gereken bedel ve dağıtım bedeli ayrı olarak gösterilir. Bu bedellerin hesaplanmasında OSB’nin diğer faaliyetleri ile ilgili hiçbir maliyet unsuru yer alamaz.

(4) Emreamade kapasite bedeli, OSB dağıtım sistemine bağlı olup kendi tüketim tesisi veya serbest tüketicilerine ürettiği elektrik enerjisini barasından direkt hat ile sağlayan üreticilerden, hazır tutulan dağıtım şebekesi kapasitesi karşılığı olarak kW bazında alınır. Emreamade kapasite bedeli önerisi, dağıtım bedeli önerisi ile birlikte bu Yönetmelik ekindeki Tablo-1 içerisinde Kuruma yıllık olarak sunulur.

OSB tarafından uygulanacak elektrik enerjisi bedeli

MADDE 16 – (1) Serbest tüketici hakkını kullananlar dışındaki katılımcıların kullanımına sunulan elektrik enerjisi veya kapasitesi için uygulanacak OSB elektrik enerjisi bedeli sadece elektrik enerjisi teminine ve/veya üretimine ilişkin maliyetleri içerir ve katılımcılara doğrudan yansıtılır. OSB elektrik enerjisi bedelini, aldığı tarife tipine göre katılımcılarına kâr amacı gütmeksizin aynen yansıtır.

(2) Elektrik enerjisi veya kapasitesi bedeli, sanayi katılımcısı ve sanayi harici katılımcı arasında ayrım gözetmeksizin tüm katılımcılara eşit olarak uygulanır.

Dağıtım bedeli ile TEİAŞ’a ve dağıtım şirketine ödenen bedeller

MADDE 17 – (1) Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu Yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak sanayi ve sanayi harici katılımcılar bazında olmak üzere her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar.

(2) OSB tarafından uygulanacak dağıtım bedeli; OSB dağıtım sistem kullanım bedeli ile diğer hizmet bedellerinden oluşur.

(3) OSB, dağıtım bedelini, sanayi katılımcıları ve sanayi harici katılımcılar bazında, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygular. Mevcut ve yeni katılımcıların sanayi sicil belgelerinin sunulmasına ilişkin işlemler OSB tarafından belirlenen usule göre yerine getirilir.

(4) Dağıtım bedelinin belirlenmesinde aşağıdaki maliyet bileşenleri dikkate alınır:

a) OSB dağıtım sistemi için yapılan her türlü yatırım giderleri,

b) OSB dağıtım faaliyeti için gerekli personel giderleri,

c) OSB dağıtım faaliyeti için gerekli işletme ve bakım-onarım giderleri,

ç) Gelir farkı düzeltme bileşeni,

d) OSB dağıtım faaliyetinin hizmet alımı yolu ile sağlanması halinde hizmet alımına ilişkin giderler,

e) OSB içi dağıtım kayıplarının maliyeti,

f) Sayaç okuma, faturalama ve müşteri hizmetlerine ilişkin maliyetleri,

g) Genel aydınlatma tüketim giderleri.

(5) Dağıtım bedeli içerisinde OSB dağıtım sistemi ile ilgili olmayan hiçbir maliyet unsuru yer alamaz.

(6) OSB tarafından, Tablo-1’e uygun olarak Kuruma önerilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olan dağıtım bedelinden elde edilmesi öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasında oluşabilecek fark, gelir farkı düzeltme bileşeni olarak dağıtım bedellerinin uygulandığı yılın gerçekleşmiş verileri oluştuktan sonra takip eden ikinci yılın dağıtım bedelinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hesaplama için, Tablo-1’de yer alan öngörüler haricinde gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanmasına esas olmak üzere önceki yıllara ait fiili gerçekleşmeleri gösteren bilgiler de birlikte sunulur.

(7) OSB, ilgili mevzuat uyarınca, dağıtım şirketleri için geçerli kurallar çerçevesinde katılımcılarına reaktif enerji tarifesi uygular. Reaktif enerji tarifesi uygulamasından elde edilecek gelir yine reaktif enerji giderleri ya da dağıtım faaliyeti ile ilgili giderlerin karşılanması amaçları için kullanılır.

(8) TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen sistem kullanım ve sistem işletim ile ilgili bedeller eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin katılımcılara sözleşme gücü ve/veya enerji miktarına göre doğrudan yansıtılır.

(9) Elektrik enerjisi veya kapasitesi teminine yönelik teminat giderleri eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin katılımcılara yansıtılır.

(10) Dağıtım bedeli önerisini ilgili uygulama yılının Ekim ayı sonuna kadar bu madde çerçevesinde hazırlayarak Kuruma sunmayan veya Kurul tarafından önerileri uygun bulunmayarak 31 Aralık tarihine kadar onaylanmayan OSB’lerde Kurul tarafından belirlenen dağıtım bedelleri uygulanır.

OSB bağlantı, güvence ve kesme-bağlama bedelleri

MADDE 18 – (1) OSB bağlantı bedeli, OSB dağıtım sistemi yatırım maliyetlerini içermez.

(2) OSB bağlantı bedeli, OSB dağıtım sistemine bağlantısı yapılan katılımcılar namına tesis edilen bağlantı varlıklarını ve bu varlıkların tesisine ilişkin masrafları içerecek şekilde hesaplanır.

(3) Bağlantı varlıklarının katılımcı tarafından tesis edilmesi durumunda, bağlantısı yapılan katılımcı, bağlantının test edilmesi ve devreye alınma giderlerinin karşılanması dışında bir bedel ödemez.

(4) OSB katılımcılarına uygulanacak OSB bağlantı bedeli, OSB güvence bedeli ve OSB kesme-bağlama bedeli OSB’nin sınırları içerisinde bulunduğu dağıtım bölgesi için Kurul tarafından onaylanan bedelleri aşamaz.

(5) Kurul tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde OSB’nin içinde bulunduğu dağıtım bölgesi için onaylanan bağlantı, güvence ve kesme-bağlamaya ilişkin usul ve esaslar OSB tarafından da uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İletim ve Dağıtım Bağlantı ve Sistem Kullanım Bedelleri ve Mali Belgeler

İletim ve dağıtım bağlantı ve sistem kullanım bedelleri

MADDE 19 – (1) OSB, şebeke bağlantısı dikkate alınarak TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile yaptıkları bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları doğrultusunda söz konusu işletmecilere ilgili mevzuat uyarınca bağlantı, sistem kullanım ve sistem işletimi ücretlerinden kaynaklanan bedel ve teminatları öder. Söz konusu anlaşma hükümleri doğrultusunda anlaşma hükümlerinin ihlalinden doğan cezalardan OSB sorumludur. OSB tarafından cezaların veya reaktif enerji bedeli ile ilgili ödemelerin belli bir katılımcı ya da katılımcı grubunun ihmal veya kusuru nedeni ile ödendiğinin belirlenmesi halinde, söz konusu cezalar sadece ilgili katılımcıdan tahsil edilir.

Mali belgeler

MADDE 20 – (1) OSB’ler, tahsilatına aracı oldukları tüm vergileri ve kanuni kesintileri katılımcılara hitaben düzenleyecekleri faturalarda ayrı olarak gösterir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Katılımcıların Serbest Tüketici Hakkını Kullanması ve

Serbest Tüketici Uygulaması

Katılımcıların serbest tüketici hakkını kullanması

MADDE 21 – (1) OSB katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, OSB’ye bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen dağıtım bedelini ödemek kaydıyla başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi veya kapasitesi temin edebilir.

(2) OSB ilgili mevzuatta dağıtım şirketlerinin serbest tüketicilere karşı üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirir.

(3) OSB, serbest tüketici olma hakkını kullanmak isteyen katılımcılarına elektrik enerjisi nakledilebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(4) Serbest tüketici niteliğini haiz katılımcının tedarikçi seçme süreci, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(5) İstenmesi halinde onaylı sınırları içerisindeki katılımcıya serbest tüketici olduğunu gösterir belge OSB tarafından verilir.

Serbest tüketici uygulaması

MADDE 22 – (1) OSB’nin onaylı sınırları içinde serbest tüketici hakkını kazanan katılımcıların bu haklarını kullanması halinde;

a) OSB içi kayıp bedelleri OSB dağıtım bedeli içerisinde yer aldığından bu katılımcıların enerji tüketim miktarlarına ayrıca OSB içi kayıp miktarı eklenmez ve sayaç ölçüm değeri OSB sayaç ölçüm değerinden düşülür. OSB’ye, EPİAŞ tarafından, geri kalan net ölçüm değeri üzerinden kayıp uygulaması yapılır.

b) TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ilgili serbest tüketici olan katılımcısı için ödenen, sistem kullanım ve sistem işletim fiyatlarından OSB yönetimi sorumludur. OSB bu tarifelerden kaynaklanan bedelleri öder ve ilgili serbest tüketiciden uygulayacağı dağıtım bedeli ile birlikte tahsil eder. Tedarikçisini seçen serbest tüketicinin kendisi ya da tedarikçisi TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ayrıca bir bedel ödemez.

c) Söz konusu serbest tüketicinin sayaçları OSB tarafından okunur, kontrol edilir, ilgili mevzuat çerçevesinde gereken bilgiler EPİAŞ’a ve diğer ilgili kurumlara iletilir.

ç) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulaması ile ilgili teminatlar konusunda, tedarikçisini seçen serbest tüketicilerden OSB sorumlu değildir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bağlantı Başvurusu, Başvurunun Değerlendirilmesi ve Bağlantı Anlaşması

Bağlantı başvurusu

MADDE 23 – (1) OSB onaylı sınırları içerisinde kurulan yeni bir tesis veya kullanım yeri için OSB dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen katılımcı, sınırları içinde bulunduğu OSB’ye yazılı olarak başvuruda bulunur.

(2) Başvuruda bulunan katılımcı, OSB’nin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde talep ettiği belgeleri ibraz eder.

(3) OSB, kendisine tahsis edilen kapasite dahilinde katılımcıya ait tesise elektrik enerjisi müsaadesi verir.

(4) Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, OSB dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen katılımcı, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği belgeleri ibraz etmek kaydıyla OSB’ye başvuruda bulunur.

Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması

MADDE 24 – (1) Katılımcının, OSB dağıtım sistemine bağlantı talebinin, dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.

(2) Bağlantı için yapılan başvuru, OSB tarafından dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Buna göre;

a) OSB dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, OSB ile katılımcı arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

b) OSB dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü, saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, bağlantı talebinin karşılanabileceği makul bir süre, gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibinin bağlantı talebinin karşılanabilmesi için OSB tarafından bildirilen sürenin uzun bulunması ve bağlantı talebinin dağıtım sisteminde tadilat veya tevsii yapılarak karşılanabilir olması halinde, bağlantıyı gerçekleştirecek tesislerin yapımını Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 21 inci maddesindeki yönteme göre başvuru sahibi üstlenebilir.

(4) Dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen katılımcı ile OSB arasında kullanım amacıyla sınırlı bir süreyi içeren bağlantı anlaşması imzalanır.

(5) Bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada yer alan süre içerisinde gerekli bağlantı varlıkları tesis edilerek, bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından OSB’ye ödenir.

(6) Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

ONUNCU BÖLÜM

Proje Onayı ile Kabul İşlemleri, Sisteme Bağlantı ve

Elektrik Enerjisi Tedarik Sözleşmesi

Proje onayı ile kabul işlemleri

MADDE 25 – (1) OSB dağıtım tesisi projeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve bu projelerin onayı ile geçici ve kesin kabul işlemleri Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.

Sisteme bağlantı

MADDE 26 – (1) Bağlantı anlaşması yapmış olan katılımcının OSB dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, katılımcı tarafından tesis edilen ölçü cihazları ve devrelerinin ilgili bölümleri OSB tarafından mühürlenir ve OSB tarafından tesis edilen sayacın okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri alınarak sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenmek suretiyle katılımcının dağıtım sistemine bağlantısı gerçekleştirilir.

(2) Katılımcının sisteme bağlanmasından sonra her türlü dağıtım hizmeti, OSB tarafından, bağlantı anlaşması ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

Elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi

MADDE 27 – (1) OSB ile elektrik enerjisinin verileceği katılımcısı arasında yapılacak elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi, bağlantı gücünde değişiklik yapılması, hizmet kalitesi, katılımcı grupları, elektrik kesintileri, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimi, sayaç ve ölçü devreleri, sayaç yeri, sayaç kontrolü, sayacın tüketim kaydetmemesi, sayacın doğru tüketim kaydetmemesi, elektrik enerjisi tüketim miktarının tespiti ve ödeme bildiriminde bulunulması, hatalı bildirimde bulunulması, zamanında ödenmeyen borçlar, kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması, OSB güvence bedeli, kayıtların tutulması ve raporlama, katılımcıların bilgilendirilmesi gibi hususları içerir.

(2) Elektrik enerji tedarik sözleşmesinin hazırlanmasında Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca görevli tedarik şirketleri ile tüketiciler arasında imzalanmak üzere Kurul tarafından onaylanan standart perakende satış sözleşmesi hükümleri dikkate alınır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 28 – (1) OSB’nin piyasa faaliyetlerinin, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Kurum tarafından denetlenir.

İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarda, anlaşmazlığın çözümü için Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Tesislerin OSB’lere devir işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilen dağıtım tesislerinin mülkiyeti ve işletme hakları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yüz seksen gün içerisinde devir tarihinden itibaren yapılan yatırım tutarlarının finansal maliyetlerinin eklenmesiyle bulunacak olan bedelle ilgili organize sanayi bölgesine devredilir. Bu süre içerisinde devralma işlemlerini tamamlamış olan OSB’ler, devralma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde OSB Dağıtım Lisansı almak üzere Kuruma başvurur.

EPİAŞ’ın faaliyete başlaması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte EPİAŞ’la ilgili olarak düzenlenen hususlarda, EPİAŞ piyasa işletim faaliyetine başlayana kadar, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi muhatap alınır.

Mevcut OSB üretim lisansı başvuruları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurumca henüz sonuçlandırılmamış olan OSB üretim lisansı başvuruları, önlisans başvurusu olarak değerlendirilir ve bu Yönetmelikte düzenlenen önlisans başvurularına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uygun bulma kararı verilmiş olan OSB üretim lisansı başvuruları ile ilgili olarak uygun bulmaya ilişkin Kurul kararları kaldırılarak bu OSB’lerin başvuruları önlisans başvurusu olarak değerlendirilir ve bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin tamamlanması için ilgili OSB’lere doksan günlük süre verilir. OSB’nin, bu süre içerisinde de yükümlülüklerini tamamlayamaması veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, söz konusu tüzel kişinin başvurusu Kurul kararı ile reddedilir ve ilgili başvuru kapsamında Kuruma sunulan teminat mektubu iade edilir.

Mevcut OSB dağıtım lisansı başvuruları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kuruma yapılmış olan OSB dağıtım lisansı başvuruları hakkındaki işlemlere, mevcut haliyle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam edilir.

Mahsup yöntemiyle geri ödeme

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki dönemde; OSB katılımcısının bağlantısı için gerekli olan OSB dağıtım tesislerinin yapımı; OSB dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması nedeniyle OSB katılımcısı tarafından üstlenilmişse, dağıtım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle karşılanan yatırım tutarının geri ödemesine, gerçekleşen yatırıma ilişkin toplam harcama tutarının tamamı karşılanana kadar aynı yöntem ile devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on yıl içerisinde bu madde kapsamında gerçekleşen yatırıma ilişkin toplam harcama tutarlarının geri ödemesi tamamlanamadığı takdirde, bakiye tutar ilgili katılımcılara onuncu yılın sonunda defaten ödenir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

keyboard_arrow_up